میزبانی وب 100 مگابایتی

میزبانی وب 100 مگابایتی
هارد SSD
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 7 روز هفته 24 ساعته

میزبانی وب 1000 مگابایتی

میزبانی وب 1000 مگابایتی
هارد SSD
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 7 روز هفته 24 ساعته

میزبانی وب 10000 مگابایتی

میزبانی وب 10000 مگابایتی
هارد SSD
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 7 روز هفته 24 ساعته

میزبانی وب 2000 مگابایتی

میزبانی وب 2000 مگابایتی
هارد SSD
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 7 روز هفته 24 ساعته

میزبانی وب 500 مگابایتی

میزبانی وب 500 مگابایتی
هارد SSD
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 7 روز هفته 24 ساعته

میزبانی وب 5000 مگابایتی

میزبانی وب 5000 مگابایتی
هارد SSD
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 7 روز هفته 24 ساعته