پشتیبانی نرم افزار - ساده

پشتیبانی تیکت از طریق سامانه CRM آسمان

  • https://my.spsdevnic.net/support-plan/ اطلاعات تکمیلی
پشتیبانی نرم افزار - تجاری/شرکتی

پشتیبانی تیکت از طریق سامانه CRM آسمان
پاسخگویی از طریق تلگرام

  • https://my.spsdevnic.net/support-plan/ اطلاعات تکمیلی
پشتیبانی نرم افزار - شرکتی

پشتیبانی تیکت از طریق سامانه CRM آسمان
پاسخگویی از طریق تلگرام
پاسخگویی تلفنی در ساعات اداری

  • https://my.spsdevnic.net/support-plan/ اطلاعات تکمیلی
پشتیبانی نرم افزار - سازمانی

پشتیبانی تیکت از طریق سامانه CRM آسمان
پاسخگویی از طریق تلگرام
پاسخگویی تلفنی در ساعات اداری
حضور کارشناس در محل کارفرما 1 بار در ماه
پشتیبانی کارشناس ارشد بصورت ریموت 1 بار در ماه

  • https://my.spsdevnic.net/support-plan/ اطلاعات تکمیلی